7.5.2018 / Gösterim Sayısı : 706

Büyükorhan ( Cuma) Baraj Gölü Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi

            Su Ürünleri İhale Komisyonun 26.04.2018 tarihinde yaptığı toplantıda İlimiz Büyükorhan ilçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükorhan(Cuma) Baraj Gölü avlak sahasının ticari olarak avlanma hakkı kiraya verilmesi ve ihalesinin 6111 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi ve bu Kanunda tadilat yapan 6656 sayılı ve 6770 sayılı kanunlara dayalı olarak yayımlanan " Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik  ve 11.04.2016 tarih ve 29681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan su ve su alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklerine göre 29.05.2018 Salı günü saat 10.00 da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bereketana Toplantı Salonunda yapılmasına, ancak su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvurmadıkları veya talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı taktirde ilgili yönetmeliğin 7. maddesinin 3. fıkrası gereğince ihale, bu kuruluşlara da açık olmak üzere 31.05.2018 Perşembe günü saat 10,00 da tekrarlanması kararlaştırılmıştır.

İlimiz, Büyükorhan ilçesi idari sınırları içerisinde bulunan Büyükorhan (Cuma) Baraj Gölü'nün ticari olarak avlanma hakkı 3 yıl süre ile peşin ödemek şartıyla kiraya verilecektir.

70 ha'lık alan içerisinde avlanabilir su ürünlerinin cinsleri, stok miktarları ve tahmini bedelleri aşağıda bulunmaktadır.

 

Türü / Latince adı                         Stok Miktarı (kg)         Birim fiyatı(TL/kg)          Tutarı (TL)

Sazan  (Cyprinus carpio)                     3.000                             11,25                             33.750,00

Tatlısu Kefali                                          700                             5,5                                  3.850,00

(Leuciscus cephalus)

Kızılkanat                                               500                             1,25                                   625

(Scardinius erythrophtalmus)

    TOPLAM                                         4.200                                                                   38.225,00

 

Şartname ve ekler Bakanlık İl Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Kiralama işi için yapılacak olan ihale 29.05.2018 tarihinde saat 10,00'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bereketana Toplantı Salonunda, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında yönetmelik 7. maddesi 1. fıkrası gereğince gerçekleştirilecektir. Ancak Su ürünleri üretim yerindeki öncelikli kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde ilgili yönetmelik 7. maddesi 3. fıkrası gereğince ihale bu kuruluşlara da açık olmak üzere 31.05.2018 günü saat 10.00 'da tekrarlanacaktır.

 Tahmini kira bedeli 3.662,48-TL olup, isteklilerden aranılan belgeler:

Gerçek kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

ç) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir.

2) İştirakçinin bir tüzel kişilik olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

       I-)  İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

      II-) İsteklinin tüzel kişilik olması halinde, tüzel kişiliğin imza sirküleri veya tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

      III-) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

f) Vergi borcu olmadığına dair belge,

g) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,

h) İhale tarihi itibari ile Bursa İl Gıda,Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü İlgili şubesinden,Defterdarlık Muhasebe birimi adına borcu olmadığına, haklarında tahliye davası açılmadığına dair belge. 

ı) Müracaat eden kooperatif ise üyelerinin üretim bölgesinde en az 5 yıldır ikamet ettiğine dair belge.

i-İsteklinin Kooperatif olması halinde ilgili müdürlükten alınmış ''ihale yeterlilik belgesi''

7. madde - (1)   Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilir.

                7.madde-(3)  Su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde; su ürünleri üretim yeri, şartname ve duyuruda belirtilen gün ve saatte bu kuruluşlara da açık olmak üzere pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılır. Su ürünleri üretim yeri, ihale sonucunda 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilir.

 

''