2.8.2018 / Gösterim Sayısı : 444

2018 Yılı Küçük Aile İşletmesi Desteği (KAİD)

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2018/17 No'lu Tebliğ 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2018/17 no'lu Tebliğ kapsamında; 2018 üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır. 2018 üretim sezonunda ÇKS ve ÖKS'de kayıtlı ürünlerden desteklemeye esas olanların listesi (Ek-1) Tarım Bilgi Sistemi duyurular bölümünde yayımlanacak ve sisteme tanımlanacaktır.

Desteklemeye ilişkin olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-2018 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2'nin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmayacaktır.

2-Üreticinin desteklemeye esas ürünleri hem açıkta hem de örtüaltı ünitelerinde yetiştirmesi durumunda;

a)Açıkta üretim 1 dekar veya üzerinde, örtüaltı ünitelerinde üretim 500 m2' veya üzerinde ise her iki üretimin toplam alanı desteklemeden yararlandırılacaktır.

b)Örtüaltı ünitelerinde üretim 500 m2' veya üzerinde, açıkta üretim 1 dekarın altında ise her iki üretimin toplam alanı desteklemeden yararlandırılacaktır

c)Örtüaltı ünitelerinde üretim 500 m2' nin, açıkta üretim 1 dekarın altında ise her iki üretim de desteklemeden yararlandırılmayacaktır.

3-Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yoluyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmayacaktır.

4-Tasarrufunda bulunan arazinin/arazilerin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan ederek tarımsal faaliyette bulunduğu toplam arazi miktarı beş dekar ve/veya altında olacak şekilde ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçilerin ÇKS'ye kayıtlı arazilerinin mahallinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Çiftçinin arazisinin/arazilerinin geri kalan kısımlarında da tarımsal faaliyet yapıldığının tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteğinden yararlandırılmayacaktır.

5-Desteklemeye esas ürünlerin fide ve fidan üretimi de destekleme kapsamında olup, tohumluk ve filizlendirme amaçlı üretimler desteklemeden yararlandırılmayacaktır.

6-2018 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılacaktır.

7-2018 üretim yılında ÇKS ve ÖKS'ye kaydını yaptırdıktan sonra vefat eden üreticilerin 2018 yılı küçük aile işletmesi desteğinden yararlandırılması için Tebliğ'in 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (ç) bendi gereği işlem yapılacaktır.

8-2018/17 No'lu Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde, ödemelere ilişkin olarak yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilecek bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamaz ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

9-Normal ödemeler tamamlandıktan sonra yapılması gereken ödemeler için il/ilçe tahkim komisyonlarınca karar alınması ve sistemin açılması için Bakanlığımıza yazılacak yazıya söz konusu il/ilçe tahkim komisyonu kararının da eklenmesi gerekmektedir.

10-Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden üç iş günü içinde yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşen ödemeye esas icmal-3'ler İl Müdürlüğünce düzenleyen, kontrol eden, onaylayan şeklinde elektronik imza (e-imza) ile imzalanarak BÜGEM'e gönderilecektir. İcmal-3'te adı geçen personellerin üst yazının onay akışında da mutlaka parafçı/imzacı olarak yer alması gerekmektedir.

''